Devam ediyor

 
QleanAir Scandinavia ISO 14001 çevre yönetim sistem sertifika hakkýný kazandý  »
 
 
Ýç mekanlarda sigara içmeye yönelik bir çözüm, size tasarrufu saðlayacak mý? QleanAir Maliyet Tasarrufu Hesaplama Ýþlevi'ni Deneyin  »
 
 
Nasýl daha fazla çalýþma alaný kazana bilirsiniz  »

Dumansýz Hava Çözümleri


Smoke Free Smoking Cabins

 

QleanAir Dumansýz Hava kabinleri, tehlikeli sigara dumanýný yakalar, içine alýr ve hepimizin soluduðu hava ile karýþmasýný önler. »

Certifications

Performans garantisi 

Lifetime performance guarantee


Yaþam Boyu Performans Garantisi, doðru þekilde kullandýðýnýz ve gerekli bakým ve servis iþlemlerini bizimle gerçekleþtirdiðiniz takdirde, sisteminizin tüm hizmet ömrü boyunca her an tam iþlevselliði ile çalýþacak olmasý anlamýna gelir »